حس میکنم زیادی جدی گرفتم همه چیز رو:)
فکر کردم حرفاش واقعیه.و من باختم بهش..
ازش واقعا انتظار نداشتم..
اون حتی احساسات خودش رو قبول نداشت دیگه چه برسه به من رو!احساسات مسخرم رو..
حس میکنم باید ببندمش..